Spain    
Premium Brand Cereals Country Year Thumbnail
Princess Leia Coin Nestle Estrellitas Spain 1997
Darth Vader Coin Nestle Estrellitas Spain 1997
Luke Skywalker Leia Coin Nestle Estrellitas Spain 1997
Chewbacca Coin Nestle Estrellitas Spain 1997
Episode I Cereal Tin Kellogg Unknown Spain 1999
Episode I Obi Wan Spoon Kellogg Smacks, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Jar Jar Spoon Kellogg Smacks, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Anakin Spoon Kellogg Smacks, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Darth Maul Spoon Kellogg Smacks, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Amidala Spoon Kellogg Smacks, Choco Krispies Spain 1999
Episode I C-3P0 Spoon Kellogg Smacks, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Amidala Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Darth Sidious Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I C-3P0 Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Qui Gon Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Anakin Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Obi Wan Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I R2-D2 Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Boss Nass Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Darth Maul Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999
Episode I Jar Jar Statue Kellogg Smacks, Chocos, Choco Krispies Spain 1999


Return to Cereal Premium Chart

gus@toysrgus.com